Congres 2008

Aanleiding

Nederland zal in de komende decennia aan flinke demografische veranderingen onderhevig zijn. Volgens de prognoses van het CBS zal het inwoneraantal van ons land in 2035 zijn hoogtepunt kennen, hierna zal de bevolking langzaam af gaan nemen. Dit is het toekomstbeeld voor Nederland in zijn geheel. Op regionaal niveau zal deze ontwikkeling eerder zichtbaar zijn of is deze zelfs al zichtbaar (Zuid-Limburg). Naast het bevolkingsaantal zal ook de bevolkingssamenstelling gaan veranderen. Zo zal de babyboomgeneratie in grote aantallen vergrijzen. Dit in combinatie met een laag geboortecijfer zal leiden tot een afname van de potentiële beroepsbevolking. Een andere ontwikkeling die zich zal doorzetten is de toename van het aantal huishoudens en het kleiner worden van deze huishoudens.
De ontwikkelingen in de toekomst, in combinatie met de ontwikkeling van de welvaart, zullen invloed hebben op het ruimtelijk gedrag van de Nederlander. Zo zullen de volgende generaties ouderen (de ‘babyboomers’) welvarender zijn dan de huidige generatie ouderen. Door de betere zorg van nu, zal de babyboomgeneratie in de toekomst ook vitaler zijn. Dit zal resulteren in een veranderende vraag naar wonen, voorzieningen, leefomgeving, recreëren, etc.

Noodzaak tot discussie

Noord-Nederland is momenteel kwetsbaar, mede door het afschaffen van het regionale beleid. ‘Het Noorden’ zal daarnaast, naar verwachting, een van de regio’s zijn waar de voorspelde bevolkingsafname zich eerder voor zal doen. Dit zal gevolgen hebben voor de economische positie van het Noorden. Er heerst dan ook veel onzekerheid met betrekking tot de toekomst. Momenteel is er geen tot weinig beleid ten aanzien van de toekomstige demografische ontwikkelingen, terwijl dit van groot belang is. Het Noorden zou kunnen anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen.

Ambities

De ambitie van het congres is om drie belangrijke partijen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling bij elkaar te laten komen, te weten: de Overheid, de Markt en de Wetenschap. Door de partijen hun visie te laten geven op de mogelijke toekomstige ontwikkeling van Noord-Nederland, wordt geprobeerd een discussie op gang te brengen over dit onderwerp. Zo kan gezocht worden naar mogelijke oplossingen, door daarnaast ook deelnemers vanuit het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap en studenten mee te laten denken in deze discussie.

Getracht wordt om antwoord te vinden op vragen als:
• Welke consequentie heeft het veranderende ruimtelijk gedrag van de Noord-Nederlandse bevolking in de toekomst? En hoe kan Het Noorden inspelen op deze veranderingen?
• Wie bepaalt de toekomst van Noord Nederland? Is dat de overheid, zijn dat de marktpartijen of zijn dat de burgers?
• Hoe ontwikkelt de economie zich op het spanningsveld tussen ruimte en krimp? En wat zijn de gevolgen op het gebied van mobiliteit?
• Wat betekent dit alles voor de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwopgave voor Noord-Nederland? Provincie Drenthe, Groningen én Friesland hebben alle drie al eens genoemd dat ze van hun provincie een woonprovincie willen maken, waarbij mensen een hoge woonkwaliteit krijgen. De vraag is welk doel de provincies hiermee beogen en of ze niet met z’n drieën veel van het zelfde gaan aanbieden.

Doelgroep

De beoogde doelgroepen voor dit congres zijn mensen uit het bedrijfsleven, de advieswereld, de corporaties, de overheid (Noordelijke provincies/gemeenten), wetenschappers en studenten.

Dagprogramma

In het ochtendprogramma worden drie partijen (overheid, markt, wetenschap) aan het woord gelaten om hun visie te geven over de ruimtelijke ontwikkeling van Noord Nederland. Dit zal gebeuren door het uitnodigen van sprekers vanuit de drie partijen. Aansluitend zal, onder leiding van de dagvoorzitter, een discussie gestart worden tussen de drie partijen. Ook deze deelnemers aan het congres kunnen hun mening inbrengen in de discussie.
Na de lunch zal het middagprogramma gestart worden met twee workshoprondes waar een zestal workshops worden aangeboden over onderwerpen die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen van Noord Nederland.