Workshops 2008

Workshop A: The SmartAgent Company

The SmartAgent Company is een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in kwalitatief en kwantitatief belevingsonderzoek. Zij beschikken over diepgaande kennis over motivationele consumentensegmentaties in verschillende domeinen en een daarop gerichte databank. Op basis van deze kennis adviseren ze bedrijven, organisaties en overheden bij het ontwikkelen van effectieve marketing- en communicatiestrategieën, productontwikkeling en het maken van strategische (des)investeringsbeslissingen.
Namens The SmartAgent Company zal Gert-Jan Hagen een workshop komen geven, met als thema ‘Kruip in de huid van de consument’. De deelnemers aan deze workshop zullen worden opgedeeld in groepjes die aan een opdracht zullen werken, over de motivatie van de consument en over de uitwerking naar stedenbouw, architectuur, openbare ruimte, beheer en voorzieningen. Hierna worden de uitkomsten van de groepjes gepresenteerd en volgt er een discussie.

Workshop B: Ruimterijk/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen

De workshop “Krimp en Arbeidsmarkt” zal verzorgd worden door Jouke van Dijk. Van Dijk is hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en betrokken bij Ruimterijk.
Waar gaat het over in deze workshop? Een krimpende bevolking heeft op twee manieren invloed op de arbeidsmarkt. Als er minder mensen komen zullen de bestedingen afnemen en daardoor zal de vraag naar arbeid afnemen. Maar als er minder mensen komen zal ook het aanbod van arbeid afnemen. Wat het uiteindelijke effect op de arbeidsmarkt zal zijn, is niet duidelijk.
Hoe pakt dit uit voor het Noorden? Hebben overheden en bedrijven hier genoeg zicht op? Zijn ze in staat hier via slim arbeidsmarkt- en scholingsbeleid en goed personeelsbeleid op in te spelen? Voor regio’s wordt het nog onoverzichtelijker vanwege migratiepatronen die steeds meer door woonkeuren worden gedomineerd en door de alsmaar toenemende pendelstromen, vooral van hoger opgeleide tweeverdieners. Leidt dit in het Noorden tot een negatief effect op de regionale economie door een voortdurende braindrain van hoger opgeleiden naar de Randstad?

Workshop C: Provincie Groningen

Namens de provincie Groningen zal Ed Stuij een workshop komen geven met als titel ‘Krimp: mist het Noorden de bus?’ In deze workshop zal worden ingegaan op de gevolgen van de demografische veranderingen in de provincie Groningen op de mobiliteit, in het bijzonder het openbaar vervoer. Hoe veranderen de groepen die het openbaar vervoer gebruiken? Wat gebeurt er met de voorzieningen in de dorpen? Is vergrijzing een vloek of een zegen voor het openbaar vervoer? Hoe moet de provincie inspelen op de demografische ontwikkelingen? Deelnemers aan deze workshop zullen via stellingen worden betrokken bij de discussie.

Workshop D: Aedes/Thus Wonen

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Marianne Hilbolling (Aedes) en Roelof Kuik (directeur Thus Wonen) komen deze workshop geven.
Er wordt rondom krimp veel gepraat maar weinig gedaan: de tijd van praten is geweest. Daarnaast gaat het te vaak alleen maar over de woningmarkt, de link met gebiedsontwikkeling wordt te weinig gelegd. De overheid, corporaties en marktpartijen zullen meer moeten gaan samenwerken. In deze interactieve workshop zal met de deelnemers in discussie gegaan worden over deze onderwerpen.

Workshop E: Oranjewoud

Demografische ontwikkelingen leiden tot spanningen in de private en openbare ruimte. Heeft krimp een negatieve invloed op de leefbaarheid in kernen óf zijn er ook kansen voor verbeteringen van de leefbaarheid? Krimp van de bevolking leidt tot verschuiving in de (be)leefomgeving. Voorzieningen kunnen verdwijnen, er is kans op verpaupering, maar er zijn ook kansen voor natuur en milieu en voor de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Na een toelichting over het thema wordt in deelgroepen een casus uitgewerkt voor (on)mogelijkheden voor verbetering van leefbaarheid in veranderende samenleving. Vanuit verschillende oogpunten wordt door de deelnemers gekeken naar krimp en leefbaarheid. De casus wordt besloten met een plenaire ‘ronde tafelsessie’. Met elkaar willen we zoeken naar kansen voor leefbaarheid. Deze workshop, getiteld ‘Krimp, droom of nachtmerrie voor leefbaarheid?’, zal gegeven worden door ing. Henry Bos Msc

Workshop F: Grontmij

Titel van deze workshop luidt ‘Werpt mogelijke krimp nieuw licht op bestaande plannen en woningbouwprogrammering?’ Vanuit de positie van de corporaties worden mogelijke strategieën in (toekomstige) krimpgebieden verkend. Welke strategische opties zijn er? Plannen schrappen of aanpassen? Meer slopen? Nu cashen door verkoop of toch proberen het tij te keren? Deze en meer strategieën zullen aan de hand van een aantal praktijkcases op interactieve wijze worden verkend. De workshop wordt verzorgd door Karin Koopman en René Asschert van Grontmij in samenwerking met Bouke Brouwer van woningcorporatie Domesta in Emmen.