Dagvoorzitter 2012 Hans ten Velden

Hans ten Velden studeerde tussen 1975 en 1984 Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam bij prof. dr. Andreas Faludi. Hij werkte in 1983 en 1984 bij de vakgroep planologie aldaar als toegevoegd onderzoeker aan een systematische bestuurskundige streekplananalyse in het kader van het promotieonderzoek van prof. dr. Hans Mastop. In 1985 trad hij in dienst bij de Rijksplanologische Dienst van het ministerie van VROM als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling planning. In die functie bereidde hij onder meer de jaarlijkse onderzoeksprogrammering van de dienst voor. Hij voerde een breed scala aan onderzoeks- en beleidsprojecten uit onder andere op het gebied van beleidsevaluatie, het ruimtelijk planningstelsel, gebiedsgericht milieubeleid, ruimtelijke ordening en milieuzonering, verkeer en vervoer en verstedelijking, europees ruimtelijk beleid, mainportontwikkeling en internationaal goederenvervoer en logistiek. Hij is de ‘geestelijke vader’ van het Nederlandse ABC locatiebeleid uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening.

Tussen 1994 en 2000 was hij coördinator internationale planvorming bij de RPD. In die functie maakte hij deel uit van een internationaal schrijversteam voor het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief, het eerste europese ruimtelijke beleidsdocument. In 2000 werd hij hoofdredacteur en begin 2001 projectleider van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Hij leidde het project onder minister Jan Pronk naar de publicatie van PKB deel 2 en deel 3.

Daarna volgde een periode als afdelingsmanager bij de toenmalige directie Realisatie en Ontwikkeling. In 2008 werd hij plaatsvervangend directeur bij het programma Verstedelijking van het ministerie van VROM. Hij was onder meer opdrachtgever voor onderzoek naar ruimtelijke investeringen, de MKBA verstedelijking regio Rotterdam en pilots kantorentransformatie. In 2009 was hij rijksvertegenwoordiger voor de schaalsprong Almere en onderhandelaar voor het Integraal Afsprakenkader Almere 2.0. In 2011 gaf hij leiding aan de decentralisatie van het Waddenfonds (afspraak regeerakkoord).

Vanaf 1 januari maakt Hans deel uit van het MT van de directie Gebieden en Projecten van het nieuwe ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Momenteel is Hans onder meer voorzitter van de werkgroep financieel kader voor de schaalsprong Almere. Verder werkt hij voor het Planbureau voor de Leefomgeving aan het opstellen van een onderzoeksprogramma over leegstand en herontwikkeling in de gebouwde omgeving.