Workshops – Van Eigen Bodem

Enexis Groep

Beheerder Energie Netwerken | Energie

Workshopomschrijving

De energietransitie is in volle gang en de ruimtelijke impact hiervan wordt steeds groter. Bij Enexis Groep geloven we dat welk gebied zijn kansen en uitdagingen heeft als het gaat om energie. Wij willen gemeenten en provincies helpen om duurzaamheidsambities te realiseren, waarbij we alle energievormen die lokaal beschikbaar zijn willen benutten in één integraal systeem. Tijdens deze workshop nemen we je mee in onze visie en projecten rondom duurzame gebiedsontwikkeling, maar nog belangrijker: we gaan hier samen mee aan de slag! 

Recruitment Lunch

Nog meer uit je congres halen? Tijdens het congres is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een exclusieve recruitment lunch met vertegenwoordigers van Enexis Groep.  Ben jij een student die ambitieus is ingesteld en kennis wilt maken met de winnaar van 2015 voor Beste Traineeship uit de Benelux? Dan zijn zij zeker nieuwsgierig naar jouw capaciteiten! Upload daarom jouw CV of stuur hem op naar contact@geopromotion.nl en wordt uitgenodigd om nader kennis te maken! Let op: je bent niet verplicht om de workshop van Enexis te volgen om aan de Recruitment Lunch deel te nemen.

Twynstra Gudde 

Adviesbureau | Energie/Water/Voedsel

Workshopomschrijving

In de workshop van Twynstra Gudde, met de Floriade als case, staan de samenwerkingsvraagstukken centraal die bij de Floriade aan de orde zijn. Bij de gebiedsontwikkeling, voor het evenement in 2022 en tijdens de making of. Adviseurs van Twynstra Gudde zijn al vanaf de start betrokken bij de Floriade, waarvan sinds 2015 als adviseur voor de governance.

De gemeente Almere organiseert in samenwerking met de Floriade B.V., de provincie Flevoland, de Nederlandse tuinbouw en andere partners de Floriade Almere 2022. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities, en gaat over de urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie.

De Floriade van 2022, in het hart van Almere, combineert het beste van twee werelden. Enerzijds de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie, duurzaamheid en gezondheid. Anderzijds het streven van Almere om een ‘groene’ stad te zijn: aangenaam, gezond en zelfvoorzienend.

 

IMAGEM

GEO Data Specialist | Energie

Workshopomschrijving

Bij de transitie naar de zelfvoorzienende ruimte denken wij aan duurzame steden, de shift naar het gebruik van groene energie, circulaire economieën. De planologie probeert de ruimte om ons heen, ofwel de stedelijke omgevingen daarop zo goed mogelijk in te richten. De huidige – soms zelfs explosieve – groei van stedelijke gebieden vraagt steeds meer om een duurzame inrichting. Iets wat misschien minder vaak wordt toegepast in de planologie is de controle hoe goed de huidige steden zijn ingericht om deze shift te kunnen maken; het meetbaar maken van planologie. Bij IMAGEM zijn wij gespecialiseerd in het toepassen van Remote Sensing technieken. Deze technieken, toegepast in speciale software, maken het mogelijk om van een afstand processen te controleren, bij te houden, veranderingen te detecteren, met behulp van satelliet- en luchtfoto’s. De mogelijkheden zijn bijna oneindig, zeker gezien de gratis beschikbare data die wekelijks, soms zelfs dagelijks worden geüpdatet.

Tijdens deze hands-on workshop willen wij jullie kennis laten maken met een van onze Powerportfolio producten en laten wij jullie een Smart M.App (dashboard) zien waarin op slimme wijze data tot informatie kan worden getransformeerd. De focus tijdens de workshop zal liggen op de snelgroeiende stad ter wereld op dit moment; Beihai, China. Hoe goed is deze stad in staat om de transitie naar een zelfvoorzienende ruimte in te zetten? We hebben een uur de tijd om te meten of het mogelijk is met de huidige stedelijke inrichting om genoeg zonnepanelen in of rondom de stad te plaatsen, om de gehele stad van elektriciteit te kunnen voorzien.

BENODIGDHEDEN:

Om tijdens de workshop aan de slag te kunnen is een laptop vereist, bij deze de oproep deze zelf mee te nemen! Na inschrijving voor de workshop zullen we een verdere uitwerking per mail versturen, inclusief testlicentie en beschrijving voor installatie van de software.

Gemeente Groningen

Publieke Sector | Voedsel

Workshopomschrijving

De werkgelegenheid op het platteland staat onder druk, de voorspelling is dat 5 miljoen banen in de agrarische sector de komende jaren verdwijnen. Wereldwijd staat de voedselvoorziening onder druk. Voedsel wordt van hot naar her gesleept, voedselveiligheid is moeilijk te waarborgen en duurzaamheid is in de voedselketen vaak ver te zoeken. Kortom, er zijn genoeg aanleidingen ons voedselsysteem te verbeteren. Regionaal liggen er kansen om, voor al deze vraagstukken, een (klein) deel van de oplossing aan te dragen.

Het project Reframe beoogt in regionaal verband substantieel meer voedsel te verwerken en te consumeren en zo de voedselketen te verkorten. Met  partners in Zweden, Denemarken, Duitsland en Vlaanderen werken de gebiedscoöperatie Westerkwartier en de gemeente Groningen elk aan een pilot.

In een presentatie laten we zien hoe we van plan zijn dat te doen en wat er inmiddels door de partners in Groningen wordt gedaan. Het project voorziet daarbij in een internationale uitwisseling van kennis en ervaring. Reframe is gericht op het MKB in de regio en wil door kennisontwikkeling en uitwisseling bedrijven ondersteunen. In de workshop wordt er aandacht besteed aan de kansen en de werkwijze in het project. In de workshop stellen we de vraag hoe produceren in de korte keten duurzamer en rendabel gemaakt kan worden. Dit doen we aan de hand van een voorbeeld uit de regio, met een ondernemer uit de regio.

NAM

Energie Winning | Duurzame Transitie

Workshopomschrijving

 

Ruimteschepper
GEO DATA Specialist  | Transities doen we samen (het nut van publiek participatie GIS daarbij)

Workshop wordt gegeven door Douwe Blanksma & Wyko Koopman

Workshopomschrijvingimage001
Het doel van de workshop is de studenten een beeld te schetsen hoe de overheid gebruikelijk participatietrajecten uitvoerde en op welke wijze dat tegenwoordig kan gebeuren. Moderne middelen maken het betrekken van belangengroepen een stuk eenvoudiger. De locatiegebonden inwinning van ideeën gegevens, beelden en meningen is van grote waarde. De deelnemers gaan zelf aan de slag om een stukje participatie te ervaren.

Douwe Blanksma is ruim 25 jaar ondernemer in het Geo-werkveld. Momenteel is hij partner en initiatiefnemer in Ruimteschepper en als secretaris bestuurslid van de branchevereniging GeoBusiness Nederland. Het initiëren en voeden van communities is zijn passie. Wyko Coopman is Planoloog/GIS Consultant en studeerde aan de RUG /FRW. Hij is product-owner van de participatie-kennis binnen Ruimteschepper.

Over Ruimteschepper
• zorgt voor optimale verbinding tussen geo-vraag en geo-antwoord
• ondernemende professionals: kennis gedreven, delen en samenwerken
• dienstverlener: advies, projecten en detachering
• (product)onafhankelijk en met een focus op kwaliteit, kennis en integriteit.

Ruimteschepper is hét antwoord op de trends in de geo-wereld!
De naam Ruimteschepper staat voor het scheppen van ruimte in de organisatie van opdrachtgevers. Dit via het borgen van kennis, het optimaliseren van de informatievoorziening en de begeleiding van projecten en verandertrajecten. Tegelijkertijd verwijst de naam naar het vak, de geo, de ruimte om ons heen; onze omgeving.

Rijkswaterstaat
Publieke Sector Circulair Ontwerpen

Workshopomschrijving

“ Iedereen heeft het erover, maar wat is het eigenlijk?”

Met de ambitie Nederland Circulair 2050 heeft het kabinet zich uitgesproken voor een transitie naar een economie waarin gebruik van primaire grondstoffen en productie van afval in Nederland verleden tijd zijn.De grond- weg- en waterbouwsector kent een groot verbruik van primaire grondstoffen en bouwafval en staat voor een enorme opgave om aan deze ambitie te voldoen. Rijkswaterstaat werkt samen met kennisinstituten, universiteiten en de markt aan deze ambitie. In de workshop wordt deze zoektocht toegelicht en wordt nader ingegaan op de dilemma’s waar de sector voor staat. Wat is circulair eigenlijk? Men heeft het over levensduur en levenscycli, maar wat zijn die? Hoe bouw je modulair, maar toch toekomstvast? Hoe scheidt je grondstoffenstromen in de bouwstromen? Hoe gaan we circulair meten? U wordt uitgedaagd mee in discussie te gaan over deze dilemma’s en daarmee te helpen in de zoektocht naar een circulaire bouw in 2050!

SAC & Urban Gro Lab
(Studenten) Adviesbureau The Next City

Workshopomschrijving

‘We staan voor een enorme opgave’ Zo beschrijft wethouder Roeland van der Schaaf de huidige woonopgave waar de gemeente momenteel voor staat. De gemeente Groningen heeft tot en met 2030 zeker 20.000 extra woningen nodig! Naast koopwoningen zijn er ook sociale huurwoningen en woningen met bijvoorbeeld aansluitende bedrijfsruimte nodig. Dit extra aantal woningen heeft de gemeente nodig omdat Groningen een snel groeiende stad is, het is dus van essentieel belang om in de woningvoorraad mee te gaan in deze groei. De toekomstige Stadjer wordt volgens de wethouder gevormd door jongeren, gezinnen, ouderen, starters en de tweeverdieners op de woningmarkt.

De vraag is waar allemaal rekening mee te houden binnen deze woonopgave. De hedendaagse trend is om onze woon- en leefomgeving steeds meer zelfvoorzienend in te richten. Binnen de workshop die door de SAC en het Urban Gro lab wordt verzorgd zal op een interactieve en uitdagende wijze worden gekeken naar deze Groninger woonopgave. Zo zal je bezig gaan met het plannen van deze nieuw te bouwen huizen waarbij je ook rekening zult moeten houden met een aantal zaken.
– Waar bouw je de nieuwe woningen en hoe verdeel je ze over de stad?
– Hoe reguleer je de mobiliteitsstromen van en naar de nieuwe woningen?
– Wat zijn recreatiemogelijkheden voor de nieuwe bewoners?
– Hoe zet je in op hoge zelfvoorziening?
– Welke doelgroep spreek je aan met deze woningen? Hoe en waarom?
– Hoe zorg je voor connectiviteit met de binnenstad en toegang tot voldoende voorzieningen?

Deze en enkele andere vragen zullen centraal staan in de workshop. Lijkt het je dus interessant om met een actueel en uitdagend onderwerp bezig te gaan, schrijf je dan in voor de workshop!

De SAC
De SAC Groningen is een studentenadviesbureau waarbinnen wij als enthousiaste studenten aan ruimtelijke vraagstukken werken. We maken daarbij gebruik van de ervaring van professionals, zoals experts van Groningen Bereikbaar en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Onze werkzaamheden richten zich op drie kerntaken: het verzamelen en doorgeven van kennis (kennisinstituut), het verbinden van partijen (intermediair) en het leveren van advies (adviesorgaan).

Urban Gro Lab
Het Urban Gro Lab is een lab dat opgezet is door de Gemeente en de Faculteit Ruimtelijk Wetenschappen om vragen en thema’s die binnen het ruimtelijke domein spelen op te pakken en te vertalen in onderzoek of projecten die toepasbaar zijn op de stad Groningen. We detecteren actuele vraagstukken en trends die in de stad spelen en gaan met behulp van de aanwezige kennis en expertise deze vraagstukken te lijf. De stad is daarbij onze proeftuin waar we allerlei testjes op los laten.

 

Ministerie van Economische zaken

Wegens omstandigheden helaas geannuleerd! 

 

 

 

Provincie Groningen

Publieke Sector Voedsel

Workshopomschrijving

logo_provincie_groningenDe huidige voedselketens zijn veelal mondiaal georganiseerd. De laatste jaren ontstaat er echter een wens naar het meer regionaal organiseren van voedselketens. Enerzijds ligt daar het verlangen van veel consumenten om de herkomst van hun eten te kennen aan ten grondslag. Anderzijds wordt aangenomen dat door het meer regionaal organiseren van voedselketens, CO2-uitstoot wordt verminderd. Daarnaast is de verwachting dat kortere voedselketens de lokale economie duurzamer en weerbaarder kunnen maken/een duurzamere en meer weerbare lokale economie bevorderen. Voor Groningen niet onbelangrijk, is dat kortere ketens waarschijnlijk zorgen voor meer laaggeschoolde arbeid. Immers, zo wordt aangenomen, verschillende (voor)bewerkingen van het product die nu in het buitenland plaatsvinden, vinden nu weer lokaal plaats. Ook wordt verwacht dat kortere ketens een positieve invloed kunnen hebben op het bouwplan van boeren: er ontstaat perspectief voor de teelt van nieuwe gewassen.

Als deze beweringen inderdaad waar zijn, dan kan het lokaler organiseren van ketens een impuls beteken voor de economie en landbouw van Groningen. Om meer beeld te krijgen van de juistheid van deze beweringen laat de provincie Groningen momenteel een onderzoek uitvoeren. Voor dit onderzoek zijn ondernemers, voedselproducten uit de omgeving en experts geïnterviewd en is een literatuurstudie gedaan om erachter te komen wat er nodig is om een kortere keten te bewerkstelligen en wat de provincie Groningen hierin kan betekenen. 

MD Landschapsarchitecten

Landschapsarchitect Mobiliteit

Workshopomschrijving

Tijdens het congres zal het thema de ‘slimme energie stad’ worden behandeld. De vraag is welke ruimtelijke kansen de enige transitie biedt. Hoe gaat de wereld om ons heen veranderen? Zowel boven als ondergronds en welke mogelijkheden biedt dit om de stad te verbeteren? Aan de orde komen de fysieke inrichting van de stad maar ook de sociale aspecten en kansen voor een gezondere stad. Voor de workshop zal het thema mobiliteit centraal staan. Deze gaat namelijk behoorlijk veranderen in de nabije toekomst en dat zal grote invloed hebben om onze omgeving.