Vacancies

Are you interested in working with one of the companies that are partners of the Geo Promotion Conference 2023? Check out their available job openings here.

Vacatures Nationaal Woningbouwtraineeship

Als Junior Projectleider Woningbouw word je opgeleid om uiteindelijk leiding te geven aan een team binnen een gemeente of een woningcorporatie. Je bent betrokken bij alle werkzaamheden, coördineert het projectteam en de ondersteunende afdelingen. Je wordt uiteindelijk formeel de  opdrachtnemer en stuurt dan ook op het behalen van het resultaat wat de opdrachtgever voor ogen heeft, binnen de planning en binnen het budget. Als het nodig is stel je deze bij, bijvoorbeeld doordat er met subsidie extra geld beschikbaar komt. Hierbij hoort ook het bewaken van de gewerkte uren van in- en externe medewerkers en opschaling/ professionele escalatie als de gewenste resultaten achter (dreigen te) blijven. Je signaleert risico’s en afwijkingen tijdig en stuurt bij als dat nodig is.  Je betrekt de noodzakelijke (vak)disciplines voor elke fase in de uitvoering en ondersteunt in de communicatie richting stakeholders, waar ook een participatieproces met inwoners onderdeel van kan zijn. Je stuurt op tijdige besluitvorming binnen de organisatie. Een prachtige vak wat je stap voor stap moet leren.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk op de website van Nationaal Woningbouwtraineeship voor meer informatie!

De Projectsecretaris Gebiedsontwikkeling is de rechterhand van de Projectmanager en geeft structuur aan  ruimtelijke projecten: Je zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning bij verschillende vraagstukken in ruimtelijke ordening en omgeving. Denk hierbij aan vergunningen, juridische procedures, (vastgoed)overeenkomsten, aanbestedingen, civiele aspecten, communicatie, samenwerking met afdelingen etc. De belangrijkste taak is het inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen en adviseren van de projectmanager binnen het project. De projectsecretaris vormt samen met de projectmanager en de verschillende interne en externe (beleids)adviseurs het projectteam. Het werk betreft het coördineren van de informatiestromen, zorgen dat het projectdossier op orde is, dat de risico’s in kaart zijn gebracht en adequaat worden geadresseerd, dat de projectbegroting klopt en dat de deadlines worden gehaald. Notuleren en voeren van het secretariaat ten behoeve van verschillende interne en externe werkgroepen en vraagstukken. Daarnaast bouw je aan en onderhoud je het relatienetwerk met alle stakeholders, je stelt de agenda-inhoud op, budgetteert en organiseert deelopdrachten. De projectsecretaris vervult een actieve ondersteunende rol in de overleggen, zal soms tevens technisch voorzitter zijn van enkele overleggen, wordt soms gevraagd om zelfstandig onderzoek te doen naar specifieke opgaven, nota’s te schrijven ten behoeve van besluitvorming door bestuurders en fungeert als vraagbaak voor samenwerkingspartners en andere bij het project betrokken professionals. Kortom een uitdagende en zeer gevarieerde rol voor een starter met hart voor de Woningbouwopgave.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan voor meer informatie op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship!

Als Stedenbouwkundig Ontwerper werk je samen in een team wat zich bezighoud met de ontwikkeling van openbare ruimte in stedelijke gebieden. Aan de ene kant houd je je bezig met nieuw te ontwikkelen gebied, aan de andere kant met bestaande bouw of infrastructuur. Als het gaat om nieuw te ontwikkelen gebied, onderzoek jij samen met je collega’s welke mogelijkheden er zijn om het gebied in te richten. Je krijgt te maken met verordeningen van de gemeenten en de provincie (omgevingsverordeningen), wetgeving en beschikkingen, bestemmingsplannen en milieuvoorschriften. Bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan werk je uit hoe het gebied eruit moet komen te zien. Hiervoor maak je schetsen en plattegronden en werk je deze soms uit in een maquette. Zodra het College of de Raad als opdrachtgever akkoord gaat met jouw plannen en ideeën, kan het plan uitgevoerd worden. Je hebt technisch en ruimtelijk inzicht en kan mensen goed bij elkaar brengen. Je beoordeelt of een bouwplan past in een grotere ruimtelijke (gebieds) ontwikkeling en stemt hierover af met je collega’s. Je werkt (deel)plannen uit en geeft advies hierover. Je kan werken met de nodige software, zoals (Autocad, Sketchup, Photoshop, Illustrator, Indesign). Je werkt samen met collega’s van andere afdelingen, bewonersgroepen en andere stakeholders.

 

 

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan voor meer informatie op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship! 

Word jij enthousiast van het Financieel onderbouwen van een bouwproject of een ander ruimtelijk ontwikkelingsplan? En wil jij bijdragen aan de Woningbouwopgave? Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou!
Als Junior Planeconoom denk je van het begin tot het einde mee op financieel gebied bij bouwprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingsplannen. In de beginfase voer je in afstemming met collega’s een globale financiële haalbaarheidsanalyse uit. Je werkt aan grondexploitatieberekeningen, doet haalbaarheidsstudies en risicoanalyses. Tijdens haalbaarheidsstudies en risicoanalyses kijk je naar de sterke en zwakke punten van een project, breng je (financiële) risico’s in kaart, adviseer je welke middelen volgens jou nodig zijn en hoe groot de kans van slagen is. Naarmate het project vordert, worden deze analyses specifieker en accurater. Met behulp hiervan bewaak je het budget van het project en maak je een financiële planning. Hiertoe maak je gebruik van de adviezen van collega’s en input van experts uit andere domeinen, bijvoorbeeld een stedenbouwkundige of planoloog. Je speelt een belangrijke rol in de beoordeling en stelt de financiële haalbaarheid van plannen en scenario’s op en je adviseert over de financieel-economische strategie.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship voor meer informatie!

Gaat jouw hart sneller kloppen van juridische zaken rondom Woningbouw? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven. Als Jurist Grondzaken ben je dagelijks bezig met zakelijke rechten, koopovereenkomsten en vastgoed. Je hebt kennis van het privaat- én publiek recht. Je speetl een rol bij het regelen van zakelijke rechten voor infra, ondersteunt bij het vestigen van een voorkeursrecht in opdracht van een gemeente. Je houdt je bezig met het vestigen van opstalrechten of erfdienstbaarheden. Samen met collega’s geef je vorm aan het (kavel)uitgiftebeleid. Je bent betrokken bij onderhandelingen over koop of verkoop van grond. Je beoordeelt of een locatie die een ontwikkelaar op het oog heeft juridische belemmeringen kent. Je adviseert bij ruimtelijke initiatieven en projecten over kosten, gronduitgifte, grondbeheer en -verwerving. Je adviseert zowel de interne organisatie (ambtelijk) als het college en de gemeenteraad (bestuurlijk) op het gebied van vastgoed, grondzaken en privaatrecht. Samen met collega’s stel je intentie, anterieure- en koopovereenkomsten op voor grondverwerving, – uitgifte en gebiedsontwikkeling. Je adviseert bij diverse grondzaken gerelateerde projecten. Je wordt betrokken bij onderhandelingen met projectmanagers, woningbouw corporaties en ondernemers.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship voor meer informatie! 

Als  Junior Planontwikkelaar Civiel ben je actief op het snijvlak van techniek en de maatschappelijke opgaven. Samen met je collega’s zorgt je dat nieuwe kunstwerken op hun plaats komen of bestaande worden verwijders c.q. vervangen of aangepast. Denk hierbij aan alles wat nodig is voor het (her)inrichten van woonwijken en industrieterreinen, in- en uitbreidingslocaties, begeleiden van planontwikkelingen, de renovatie/vervanging van kleine tot grote beweegbare bruggen, maar ook de realisatie van parken en sportaccommodaties. Je bent betrokken bij integrale projecten waarvan rioleringswerken, straatwerken, kunstwerken, cultuurtechnische werken en aanleg speelplaatsen onderdeel van kunnen zijn. Dit kunnen op zichzelf staande projecten zijn, maar ook complete herstructureringen van een buurt van gevel tot gevel. Je levert een bijdrage aan het aanbesteden van diensten en werken en beoordeelt ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid. Je zal stap voor stap toegroeien naar de rol van opdrachtgever van aannemers en ingenieursbureaus en zorgt dat zij met een resultaat terugkomen waarmee de gemeente of corporatie verder kan, ook richting besluitvorming.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship voor meer informatie! 

Als  Junior Vergunningverlener ben je van begin tot eind betrokken voor een goed verloop van de vergunningenprocessen. Samen met collega’s coördineer en behandel je (complexe) aanvragen en biedt vakinhoudelijke ondersteuning aan directe collega’s. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de werkprocessen en kwaliteitsverbetering, zodat aanvragers snel en goed geholpen worden en niet meermaals een beroep op de overheid hoeven te doen. Je biedt vakinhoudelijke ondersteuning bij bezwaar- en beroepszaken. Je adviseert collega’s en het bestuur over vergunningsvraagstukken en uitvoerend beleid, waarbij je een signalerende rol hebt voor knelpunten in de uitvoering, of knelpunten waar initiatiefnemers tegenaan lopen.

NATIONAAL WONINGBOUWTRAINEESHIP

Deze functie wordt gecombineerd met het Nationaal Woningbouwtraineeship. Vier dagen per week ga je aan de slag op je werkplek, op de vijfde dag volg je het traineeprogramma. Daar krijg je trainingen en coaching gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je volgt gastcolleges van top-experts uit het werkveld en gaat op excursie naar aansprekende projecten.  Tevens leer je integraal samen te werken met andere trainees aan uitdagende projecten bij minimaal vier verschillende organisaties.
Dit Woningbouwtraineeship geeft een boost aan de start van jouw carrière. Na het doorlopen van dit tweejarige traject, ben je een zelfsturende professional die, door persoonlijk leiderschap, inzicht in belangen, samenwerking en werkwijzen een unieke rol kan vervullen binnen het woningbouwopgave.  Je maakt deel uit van een netwerk, een hechte groep van professionals, die klaar is om het verschil te maken.
Enthousiast geworden? Kijk dan voor meer informatie op de website van het Nationaal Woningbouwtraineeship! 

Vacatures Witteveen+Bos

Adviseur strategische planologie. Locatie: Utrecht of Den Haag. 

Ben jij net afgestudeerd maar nog lang niet uitgeleerd? Of heb je al ervaring en wil jij jezelf verder ontwikkelen door te werken aan interessante en uitdagende projecten? En wil je een bijdrage leveren aan integrale projecten om de problemen van deze tijd het hoofd te bieden?

Als adviseur strategische planologie bij Witteveen+Bos heb je een variatie in werkzaamheden en projecten. Je werk bestaat uit strategische advisering over de uitdagingen in ruimtelijke opgaven zoals de stikstofproblematiek, energietransitie, klimaat en de woningbouwopgave. Dit mede in relatie tot de aankomende Omgevingswet. De advisering in deze functie richt zich in hoofdlijn op twee typen vraagstukken:

 • met oog voor draagvlak en uitvoerbaarheid adviseren over vertaling en verdere uitwerking van visies en lange termijnplannen naar concrete implementatie;
 • ruimtelijke projecten waar complexe problematiek speelt en de adviesvraag meer proces- dan productgericht is.

 

Afhankelijk van jouw affiniteit en/of kennis van thema’s en de vragen die wij vanuit de markt krijgen, wordt jouw werkportefeuille ingevuld. Ben je beginnend adviseur, dan zul je veelal samen met een ervaren collega aan de slag gaan in projecten. Heb je ervaring dan kun je ook ingezet worden in rollen als (deel)projectleider, procesbegeleider of omgevingsmanager. Wij zoeken een leergierige, gedreven adviseur. Je collega’s staan klaar om jou te begeleiden, op een manier die past bij jouw hoeveelheid werkervaring. Binnen Witteveen+Bos hanteren wij het principe van het opleiden van mensen in projecten, dus ook als je een starter bent ga je meteen concreet aan de slag. Daarnaast bieden wij een uitgebreid intern opleidingsprogramma voor zowel startende als ervaren medewerkers, waarmee jij jouw vaardigheden als professional nog verder ontwikkelt.

Jouw werk vindt plaats binnen de product-marktcombinatie (PMC) Omgevingsrecht en vergunningen in de sector Gebouwde omgeving en is actief op het gebied van vergunningen, ruimtelijke planbegeleiding en omgevingsmanagement. Wij werken voor een brede groep opdrachtgevers uit de publieke en private sector. Je standplaats is Den Haag of Utrecht. 

 

Wat wij vragen

 • Afgestudeerd aan een wo- of hbo-opleiding in de richting planologie, sociale geografie, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, urban spatial planning of vergelijkbaar;
 • Werkervaring is niet vereist;
 • Goede communicatieve vaardigheden, leergierig en enthousiast;
 • In staat om integrale opgaven te overzien en met oog voor belangen van stakeholders;
 • Flexibel en gedreven, erop gericht om projecten tot een goed einde te brengen;
 • Oog voor marktkansen in het werkveld;
 • Kennis van de ruimtelijke ordening en de aankomende Omgevingswet;
 • Beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk goed.

Wat wij bieden

 • Een uitdagende functie in een dynamische organisatie;
 • Samenwerken met enthousiaste collega’s uit alle hoeken van de organisatie in integrale projectteams;
 • Ruimte voor eigen initiatief en de mogelijkheid om je eigen carrière vorm te geven;
 • Marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Oog voor jouw persoonlijke ambities en ontwikkeling;
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan ons aandelenparticipatiesysteem.

 

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zichzelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

 

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor meer informatie over deze vacature, kun je contact opnemen met mw. drs. T. (Thea) Klumper, groepsleider Strategische Planologie, telefoon 06 22 76 45 93 of met de heer drs. M.J. (Maurits) Schilt, PMC-leider Omgevingsrecht en vergunningen, telefoon 06 27 16 97 73.

Adviseur Gebiedsgerichte Infrastructuur. Locatie: Heerenveen. 

 

Heb jij een sterke passie voor integrale opgaven, ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit? En wil jij jezelf continu verder ontwikkelen? Dan maken wij graag kennis met jou!

 

Als adviseur Gebiedsgerichte infrastructuur ben je betrokken bij integrale opgaven op het gebied van duurzame infrastructuur en mobiliteit. Je vindt het leuk om samen te werken met gebiedspartners om zo te komen tot de optimale oplossing, passend bij de behoeften van de omgeving en de technische haalbaarheid. Hiervoor adviseer je bijvoorbeeld de opdrachtgever op het gebied van mobiliteit, voer je integrale effectbeoordelingen uit en voer strategische gesprekken met stakeholders of (bouwteam) partners. 

 

De groep Gebiedsgerichte Infrastructuur adviseert klanten in verschillende projectfasen, van planfase tot aan realisatie. Als adviseur in gebiedsgerichte opgaven vervul je dan ook vaak een centrale rol in projecten. Voorbeelden van projecten waar wij een bijdrage aan leveren zijn nationale opgaven zoals het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 en de contractvorming van de A27/A12 Ring Utrecht en meer regionale vraagstukken als de V&R opgave voor de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, de Variantenstudie vervangen brug Kiesterzijl en (de ontsluiting van) nieuwe woonwijken rondom Sneek en Leeuwarden. De groep is werkzaam vanuit ons kantoor in Heerenveen.

 

Wat wij vragen:

– afgeronde wo of hbo opleiding, bij voorkeur in de richting van planologie, civiele techniek of ruimtelijke ontwikkeling;

– passie voor duurzame infrastructuur en mobiliteit; 

– een leergierige en pro-actieve instelling; 

– de vaardigheid om goed te luisteren en mee te denken, waarbij je niet bang bent om je eigen mening te geven;

– uitstekende (schriftelijke) communicatieve vaardigheden;

– een brede algemene interesse;

– affiniteit met (duurzame) mobiliteit of Systems Engineering is een pré.

 

Wat wij bieden:

– een warm enthousiast team met collega’s die klaar staan om je te helpen;

– ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid; 

– gedegen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen; 

– een marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;

– werken in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

 

Wie wij zijn
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe,
technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Reageren? 

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met D. Wijmenga MSc. groepsleider Gebiedsgerichte Infrastructuur (06 86 84 70 66 / dedjer.wijmenga@witteveenbos.com).

USP’s
– Samenwerken met topexperts in jouw vakgebied
– Informele cultuur
– Ondernemerschap en vertrouwen

Toekomstig projectleider planstudies. Locatie: Deventer of Utrecht 

Heb jij de ambitie om je (verder) te ontwikkelen tot een deskundig projectleider in grote complexe projecten met maatschappelijke en ruimtelijke impact? Dan biedt Witteveen+Bos je deze mogelijkheid!

Als (toekomstig) projectleider planstudies werk je aan de verkenning en planuitwerking van multidisciplinaire projecten op het gebied van hoogwaterveiligheid, infrastructuur, energietransitie en ruimtelijke ontwikkeling. In de projecten werk jij samen met de projectleider, manager projectbeheersing of contractmanager. Je start met ondersteuning van deze rollen en kunt al snel de stap maken om zelf deze rollen in te vullen in projecten. Jouw doel is om het project naar het gewenste projectdoel, binnen de gestelde randvoorwaarden te sturen. Hiervoor breng je informatie vanuit ontwerpwerkzaamheden, een kritische omgeving met soms tegenstrijdige belangen, uitkomsten van onderzoeken en vereisten aan besluitvorming samen. 

Je werkzaamheden bestaan uit het bewaren van overzicht en het coördineren van verschillende specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van waterbouw, wegontwerp, duurzaamheid, biodiversiteit, ecologie, geluid en landschap. Je integreert onderzoeken en informatie vanuit collega’s tot de hoofdlijn en de beslisinformatie die onze opdrachtgevers nodig hebben. Als (assistent) projectleider planstudies ben je een verbindende kracht in projecten en breng je verschillende vakgebieden samen. Daarin motiveer en begeleid je teamleden. Bovendien ben je het aanspreekpunt voor teamleden uit ons eigen team en voor onze opdrachtgever. Heb jij affiniteit met deze rol en wil je jezelf verder ontwikkelen tot deskundig projectleider? Dan gaan we graag met jou in gesprek.

De groep Projectmanagement planstudies maakt deel uit van de product-marktcombinatie (PMC) Planstudies en procesmanagement. Deze PMC werkt aan projecten die variëren van strategische verkenningen tot uitdagende planuitwerkingen: icoonprojecten van Witteveen+Bos. Enkele voorbeeldprojecten zijn het versterken van de dijken langs de Maas in Limburg, het aansluiten van windparken op de Noordzee op het Nederlandse energienetwerk, een bereikbaarheidsstudie Ameland, het opstellen van een gebiedsagenda voor IJsselmeer 2050 en de planuitwerking voor de verbreding van de autosnelweg A7/A8 (Hoorn-Amsterdam). We werken voor zowel overheidspartijen (Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen) als aannemers, netbeheerders en energieproducenten. De standplaats voor deze functie is Utrecht of Deventer. 

Wat wij vragen

 • een afgeronde opleiding op WO-niveau, bijvoorbeeld technische bestuurskunde, planologie, ruimtelijke ordening, milieuwetenschappen of een andere relevante richting;
 • affiniteit met projectmanagement en projectbeheersing;
 • ambitie om door te groeien naar projectleider integrale planstudies;
 • brede interesse in de samenhang tussen ruimtelijke afwegingen, techniek, milieueffecten, belangen van stakeholders en besluitvorming;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden en een sterk analytisch vermogen;
 • een nieuwsgierige, klantgerichte, ondernemende en proactieve instelling.

Wat wij bieden

 • een uitdagende functie in maatschappelijk relevante projecten;
 • samenwerken met enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams;
 • ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
 • aantrekkelijk loopbaanperspectief gericht op doorgroei naar projectleiderschap;
 • een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, en de mogelijkheid om deel te nemen aan ons aandelenparticipatiesysteem.

 

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature, kun je contact opnemen met Anke Springer, groepsleider m.e.r. en planstudies voor de stedelijke leefomgeving, 06 1236 9113

 

Unique selling points

– Werken aan besluitvorming voor een gezonde, duurzame en inclusieve leefomgeving

– Werken aan transities in de stedelijke leefomgeving

– Dynamische rol met alle ruimte voor ontwikkeling 

Vacatures Jelmer

Vacature Jelmer Young Professional

Heb jij ambitie, lef en een grenzeloze nieuwsgierigheid? En wil je transities versnellen met jouw innovatieve ideeën, slimme oplossingen en verrassende samenwerkingen? Dan biedt Jelmer de ultieme start voor jouw carrière.

 

Wij zijn Jelmer

Jelmer gelooft in de kracht van de nieuwe generatie. We gaan voor het maximaal ontwikkelen van jong talent in de wereld van gebiedsontwikkeling, bouw, water, infrastructuur en energie. Via het driejarige Jelmer Impact Programma krijgen young professionals bij ons de kans om zich te ontwikkelen tot lifelong learners. Nieuwsgierige en zelfbewuste young professionals die wij verbinden aan organisaties met lef. Hiermee creëren we versnelling en vernieuwing en stomen we Nederland klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

 

Zo doen we dat

Binnen ons driejarig talentontwikkelprogramma leer je de sector vanuit verschillende perspectieven kennen. Zo ontdek je wat wel én niet bij jou past. Dat doe je enerzijds door werkervaring op te doen binnen drie verschillende organisaties. Parallel aan je vakinhoudelijke werk bij onze business partners neem je deel aan het Jelmer Impact Programma. Aan de hand van trainingen, intervisie, persoonlijke coaching en on the job begeleiding rusten wij je uit met een arsenaal aan sociale en vakinhoudelijke vaardigheden. Als changemaker in spé kun jij je kennis direct toepassen in de praktijk van onze business partners. Ook staan onze talent managers altijd voor je klaar om te sparren over de dingen die je lastig vindt of waar je tegenaan loopt.

 

Ambitieuze topspelers

Jelmer heeft een waardevol netwerk opgebouwd van ambitieuze topspelers in het speelveld van infrastructuur, bouw, energie en gebiedsontwikkeling waar jij direct aan de slag kunt. Business partners die behoefte hebben aan slimme ingenieurs en adviseurs, die werkzaam zijn in rollen als bijvoorbeeld junior projectmanager, procescoördinator, omgevingsmanager, procesbeheerser en contractmanager. Binnen deze ambitieuze bedrijven en vooruitstrevende publieke organisaties krijgen young professionals zoals jij de ruimte om zich in versneld tempo te ontwikkelen.

 

Heb jij het Jelmer-gen?

De belangrijkste eigenschappen van een Jelmer zijn nieuwsgierigheid, authenticiteit en de wil om jezelf te ontwikkelen. Die eigenschappen komen tot uiting in je talent om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag en prestaties – en een open en nieuwsgierige houding ten opzichte van andere mensen, visies en denkwijzen. Je hebt het vermogen om te staan voor je waarden en normen, ook als die onder druk worden gezet. Bovendien heb je het lef om kritisch naar jezelf, organisaties en processen te kijken én heb je de ambitie om een verschil te maken in de sector. Je hebt een bachelor of masteropleiding afgerond met maximaal drie jaar werkervaring. Innoverend vermogen en maatschappelijke betrokkenheid zijn voor jou vanzelfsprekend.

 

Wat bieden we jou?

Jelmer biedt je de mogelijkheid om de technische sector vanuit verschillende perspectieven te ontdekken. Bij iedere business partner werk je actief mee aan projecten en opdrachten. Naast deze uitdagende en gevarieerde projecten, neem je deel aan een intensief talentontwikkelprogramma van Jelmer. Uiteraard bieden we je een goed salaris met aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. De Jelmers omschrijven de werksfeer als een warm bad waar hard gewerkt wordt en alle ruimte is voor een goede grap en gezellige borrels op de Vinkeveense Plassen. We gaan er regelmatig met elkaar op uit en wisselen sportevenementen af met vakinhoudelijke sessies en zelfs een knowledge exchange trip naar het buitenland.

 

Sta jij te popelen?

Begin jij liever gisteren dan vandaag bij Jelmer?! Stuur je CV met motivatie naar evahilbrands@jelmer.nl; we ontmoeten je graag! Meer weten over Jelmer? We kunnen altijd vrijblijvend even bellen natuurlijk!

 

Vacature Waterschap Noorderzijlvest

Zie jij jezelf als waterwerker?

Wil jij meewerken aan veilig leven met water, schoon, gezond en gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen? Waterschap Noorderzijlvest heeft interessante stages en
afstudeermogelijkheden in een dynamische werkomgeving. Bekijk de mogelijkheden op www. noorderzijlvest.nl/stages-en-afstuderen

Vacature SAC

Studentadviseur

Je bent een ambitieuze en gedreven student en verwacht meerdere jaren inzetbaar te zijn voor de SAC. Vroeg in je studie zitten is hierbij een pré.

Profiel

Naast bovenstaande eisen, beschik je over onderstaande algemene kenmerken/vaardigheden:

 • Je hebt affiniteit met ruimtelijke vraagstukken;
 • Je wilt theoretische kennis koppelen aan de praktijk;
 • Je bent communicatief vaardig en kunt zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uit de voeten in het Nederlands;
 • Je kunt goed in groepsverband werken;
 • Je vindt het leuk om met opdrachtgevers in gesprek te gaan;
 • Je bent proactief en ambitieus;
 • Je bent minstens één jaar beschikbaar

Geen 100% match maar toch interesse? We lezen graag in je motivatie terug waarom je geschikt bent.

Over de functie

Binnen de SAC werken we met projectgroepen aan actuele vraagstukken. Op deze manier doe je relevante werkervaring op naast je studie. Daarnaast heb je ook de vrijheid om je eigen projecten te werven – dit wordt zelfs gestimuleerd. Wij dagen studenten uit om kennis te maken met de vele aspecten die komen kijken bij het runnen van een adviesbureau. Van acquisitie tot eindproduct: bij de SAC doorloop je het hele werkproces. Op die manier stoom je jezelf klaar om straks als all-round adviseur het werkveld te betreden.

Naast het werken aan projecten organiseren we verscheidene activiteiten zoals vaardighedensessies, bedrijfsbezoeken en evenementen. In verband met ons tienjarig bestaan richten we ons dit jaar op de organisatie van grootschalige activiteiten. Hierbij krijg je de gelegenheid om je verder te ontplooien. Verder zetten we in op teambuilding door maandelijks samen een drankje te drinken. Je bent bij de SAC dus lid van een hecht team dat zich gezamenlijk ontwikkelt en vele activiteiten onderneemt.

Over de sollicitatie

Ben je enthousiast over deze vacature? Stuur dan uiterlijk 15 maart 2023 om 18:00 een mail naar bestuursacgroningen@gmail.com met jouw CV en motivatiebrief. Graag horen wij in je motivatiebrief ook welke interessante ruimtelijke vraagstukken jij zelf om je heen ziet en wat de SAC daarin zou kunnen betekenen. Wees creatief!

————————————————————————————————————————–

 

Vacatures Antea Group

Je werkt bij aan ons aan mooie projecten door heel Nederland en ontwikkelt je tot een allround adviseur op het gebied van ruimtelijke strategie. Wat doe je als junior adviseur ruimtelijke strategie bij Antea Group?  In deze afwisselende baan werk je samen met jouw collega’s aan uitdagende projecten door heel Nederland. Je gaat aan de slag met vraagstukken rondom stedelijke transformaties, omgevingsvisies en infrastructuur. Dit doe je vooral voor de publieke sector. Je komt in deze projecten met verschillende aspecten van het werkveld in aanraking. De ene keer word je ingezet om analyses en onderzoek te doen en om op basis hiervan een advies of een oplossing te ontwikkelen. Maar je levert ook een bijdrage in MER-trajecten of het begeleiden van besluitvorming. Daarnaast werk je bij ons aan de ontwikkeling van jouw kennis en skills, zodat je binnen enkele jaren de stap zet naar allround adviseur.   Dit vind jij mooi om te doen:  Klanten verrassen met adviezen die staan als een huis; Werken aan complexe vraagstukken rondom ruimtelijke inpassing; De inhoud induiken, maar het werk ook zelf organiseren; Samenwerken in een groep van young professionals; Leren van collega’s en jezelf verder ontwikkelen in het vakgebied. Met wie werk jij samen?  Je zult veel samenwerken met jouw collega’s van de adviesgroep Stad & Klimaat én met collega’s uit andere businesslijnen. Daarnaast trek je in jouw kennisontwikkelingstraject intensief op met een ervaren collega die jou coacht en begeleidt. Ook komt het voor dat je wordt ingezet bij één van onze klanten. Je bent daarom iemand die inhoudelijk goed onderlegd is, maar die ook eenvoudig contact legt met opdrachtgevers en collega’s.    Wat vragen we van jou? Een afgeronde relevante wo-opleiding; Bereidheid om te reizen voor je werk binnen Nederland; Affiniteit met stedelijke transities en gebiedsontwikkeling; Een leergierige mindset en creativiteit; De gave om goed te kunnen plannen en met deadlines om te gaan; Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Met jouw kennis van ruimtelijke ordening en milieu maak jij nieuwe ontwikkelingen mogelijk – zelfs in situaties die bijna onmogelijk lijken. Wat doe jij als milieuplanoloog bij Antea Group? Jij werkt aan vraagstukken die gaan over de inpassing van initiatieven rondom de energietransitie, duurzame mobiliteit, woningbouw en recreatie. En dan hebben we het niet over de eenvoudige cases, maar vooral over situaties die op het eerste gezicht bijna niet op te lossen zijn. Met jouw kennis van ruimtelijke ordening, Omgevingswet en milieu-planologie weet jij de ontbrekende puzzelstukjes wél te leggen. Je ziet openingen, verbindt belangen en denkt in win-win. Met respect voor wet- en regelgeving, procedures én in verbinding met stakeholders. Zo breng jij de realisatie van projecten een stap dichterbij en ben jij een onmisbare schakel voor overheden, bedrijven en projectontwikkelaars. Dit vind jij mooi om te doen: Betrokken zijn bij complexe inpassingsvraagstukken; Vraagstukken analyseren en vervolgens oplossingen aandragen waaraan anderen nog niet hebben gedacht; Klanten verrassen met oplossingen die hun project een stap verder brengen; De inhoud van een project induiken, maar ook samenwerken en sparren met klanten; Bouwen aan een eigen netwerk van klanten en zelf nieuwe opdrachten binnenhalen. Met wie werk jij samen? Je zult in projecten volop samen werken met jouw collega’s van Stad & Klimaat: bevlogen specialisten die met hun kennis bijdragen aan een leefbare, veilige en gezonde omgeving. Daarnaast heb je een duidelijke focus naar buiten toe. Je trekt in jouw projecten intensief op met klanten én legt de verbinding met de stakeholders die onmisbaar zijn voor projectsucces. Dit doe je thuis, onderweg, op kantoor én bij de klant zelf. Wat vragen we van jou? Een relevante afgeronde hbo- of wo-opleiding; Goede communicatieve en sociale vaardigheden; Een heldere visie op de ruimtelijke opgaven van de toekomst.

Startend adviseur contracten Je gaat niet alleen met gave projecten aan de slag, je leert bij ons het contractmanagements-vak in al z’n facetten kennen.   Wat doe jij als adviseur contracten bij Antea Group?  Als startend adviseur ga je bij ons de uitdaging aan om jezelf te verbreden en te verdiepen in het vak contractmanagement. Misschien heb je nog geen idee wat dit exact inhoudt, maar je weet wel dat jij wil bijdragen aan het verduurzamen, bereikbaar en leefbaar houden van Nederland. Niet vanuit de techniek, maar vanuit het proces. In deze rol krijg jij daar alle kans toe. Je gaat voornamelijk aan de slag in infrastructurele projecten waarbij contractmanagement een rol speelt. Je kunt in elke fase van de contractvorming worden ingezet. De ene dag zit je met de beheerorganisatie van een gemeente om tafel om klanteisen op te halen. Of je wordt ingezet als toets-coördinator voor een project van Rijkswaterstaat of je gaat aan de slag met het opstellen van een aanbestedingsleidraad. Uiteraard zul je veel tijd besteden aan de ontwikkeling van jouw kennis en skills, zodat je straks de stap zet naar allround adviseur.  Dit vind jij mooi om te doen:  Samen met klanten de basis leggen voor een succesvol project; De inhoud induiken en daar een passend contract bij maken; Samenwerken in een groep van young professionals; Leren van collega’s en jezelf verder ontwikkelen in het vakgebied; Actuele thema’s zoals circulariteit, digitalisering, energietransitie en de vervangingsopgave vertalen naar contractvorming.  Met wie werk jij samen?  Uiteraard werk jij in jouw projecten nauw samen met klanten. In veel gevallen gaat het dan om overheden waar je vooral schakelt met inkoop- én domeinexperts. Maar je wordt ook ingezet bij aannemers en ontwikkelaars. Daarnaast trek je in jouw kennisontwikkelingstraject intensief op met een ervaren collega die jou coacht en begeleidt.   Wat vragen we van jou? Een relevante afgeronde opleiding minimaal op hbo-niveau; Goede schrijfvaardigheid; Kennis van aanbestedingsstrategieën, contractvormen en EMVI-modellen; De gave om het werk goed te plannen en deadlines te halen; Organisatietalent: je regelt graag dingen, werkt ordelijk en houdt niet van half werk; Je hebt affiniteit met thema’s als circulariteit, digitalisering, energietransitie en de vervangingsopgave.

Vacatures SITE Urban Development

We zoeken een gedreven stagiair(e) die ons team komt versterken


Binnen ons kleine veelzijdige team draai je volledig mee in meerdere uitdagende projecten en lever je een actieve bijdrage aan de verschillende opgaven, bijvoorbeeld:

 • toekomst van (binnen)steden (bijv. in Apeldoorn, Eindhoven en Zaanstad)
 • ontwikkeling van innovatiedistricten (bijv. Makers District Rotterdam)
 • transformatie van werkgebieden (bijv. Brainpark Rotterdam en Binckhorst Den Haag)
 • verstedelijking van stationsgebieden (bijv. in Zwolle en Hoorn)
 • vernieuwende mixed-use concepten (bijv. Jaarbeurs Utrecht)
 • concrete locatie-ontwikkeling (bijv. Jonas, IJburg)
 • opgaven in de woningmarkt (bijv. in Nijmegen en Regio Utrecht)

 

Wie zijn wij?


Bij SITE krijg je de kans om allround ervaring op te doen in de wereld van gebiedsontwikkeling. We adviseren zowel grote ontwikkelaars (o.a. AM, Synchroon, BPD en Volker-Wessels) als beleggers (o.a. CBRE GI, Syntrus Achmea, Amvest en Bouwinvest), maar ook grotere overheden en woningcorporaties. Voor én met hen maken we concepten en ontwikkelstrategieën voor complexe stedelijke vraagstukken.

 

Wie zoeken we?


Je bent student en je wilt verder in de gebiedsontwikkeling. Je bent accuraat en kunt snel schakelen, bent kritisch en assertief en kunt zelfstandig werken.

Daarnaast:

 • Volg je een WO bachelor of master Bouwkunde, Stedenbouw, Management in the Built Environment of Sociale Geografie & Planologie, o.g.
 • Ben je inzetbaar voor een periode van 5-6 maanden, met minimaal 4 dagen per week (tegen stagevergoeding)
 • Heb je een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • Is beheersing van Adobe software een pré

 

Stuur je cv en motivatie naar info@site-ud.nl

Vacatures SWECO

Voor onze Afdeling Gebiedsadvies zoeken wij in De Bilt, Eindhoven, Groningen en Alkmaar een planoloog met enkele jaren werkervaring. Samen met een groep enthousiaste planologen en juristen ga je aan de slag met aansprekende projecten.
Op basis van jouw kennis en kunde zorg jij binnen onze projectteams voor het optimale planologische proces toegespitst op de wensen van de klant en waar nodig met een doorkijk naar de toekomstige Omgevingswet. Dit doe je altijd met een open en nieuwsgierige houding. Een mooie kans voor een Ruimtelijk Ordenings- professional met ambitie en visie!

In deze uitdagende functie begeleid je onze opdrachtgevers en je collega’s door middel van:
• het uitvoeren en begeleiden van planologische haalbaarheidsstudies en quickscans in de initiatieffase;
• opstellen van ruimtelijke plannen;
• planologisch vertalen van nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, klimaatadaptatie en energietransitie;
• strategische advisering over de inzet van het juridisch-planologisch instrumentarium;
• coördineren en aansturen van milieu- en omgevingsonderzoeken;
• afstemming met bevoegde instanties (zoals overheden en omgevingsdiensten).

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de volgende link: Adviseur Planologie | Vacature | Sweco Nederland

De afdeling Gebiedsadvies is betrokken bij onder andere stedelijke (her)ontwikkelingen, woningbouwlocaties, dijkversterkingen, natuuropgaven en inpassingsplannen voor energieprojecten en wegen. Voorbeelden van mooie projecten waar wij aan werken:
•Gebiedsontwikkeling Leeuwenparkje Groene Loper A2 Maastricht
•Verwervingsstrategie Noordoosthoek ’s-Hertogenbosch
•Masterplan Arenapark Hilversum
•Herontwikkeling en uitbreiding Ouwehands Dierenpark Rhenen
•Strategische adviezen grondposities Havensteder Rotterdam
Als gebiedseconoom draai je mee in een integraal team en geef je financiële sturing aan ruimtelijk ontwikkelingen. Je toetst businesscases en adviseert proactief over de haalbaarheid ervan. Je adopteert belangrijke nieuwe thema’s als energietransitie en klimaatadaptatie in duurzame businesscases. Je begeleidt onze opdrachtgevers en collega’s met (strategisch) advies over bijvoorbeeld het beheersen van gebiedsontwikkelingsprojecten, het opstellen van markt-, cashflow- en risico analyses, het uitvoeren van haarbaarheidsstudies, het opstellen van adviesrapportages en financieel strategische adviezen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op: Gebiedseconoom | Vacature | Sweco Nederland

Vacatures Rho Adviseurs

Stage lopen bij Rho Adviseurs

Zoek je een stage waar je veel kan leren door volop mee te draaien in echte projecten? Bij Rho ondersteunen wij jouw ambities met een zinvolle, op jouw ontwikkeldoelen afgestemde stageplek. Het hele jaar door worden stagiair(e)s van diverse opleidingen door ons verwelkomd en begeleid. Ben jij de volgende? We delen onze kennis graag en nemen jou mee in de echte wereld van de ruimtelijke ordening.

 

Afstuderen bij Rho Adviseurs

Wij investeren in studenten. Dat vinden wij belangrijk. Want jullie zijn de toekomst!  Afstuderen bij Rho betekent werken aan een boeiend en vaak innovatief vraagstuk. Die kiezen we samen uit. Met scherp oog voor jouw interesses en de eisen die jouw opleiding aan een afstudeeropdracht stelt. Maar er is meer! Je krijgt een vaste begeleider en de leukste collega’s om je heen.

 

Interesse in stage lopen of afstuderen bij Rho Adviseurs?

We nodigen je uit om bij interesse vooral persoonlijk contact op te nemen met Gepke Jaarsma of Fieke Blokpoel. Uiteraard ben je ook van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken bij ons op kantoor.

Bel dan met Gepke 058 – 256 40 59 of stuur dan even een Whatsapp-berichtje naar 06 – 10 25 51 78.

 

Studenten – Rho Adviseurs

ADVISEUR RUIMTELIJKE ORDENING

met affiniteit voor milieu aspecten

 

Voel de ruimte om jezelf te ontwikkelen

 • Een mooie kans om jezelf te ontwikkelen als adviseur ruimtelijke ordening.
 • Werken in een hecht team met collega’s op wie je kunt rekenen.
 • Goede arbeidsvoorwaarden: een goed salaris en leuke extra’s.

 

Voel de ruimte bij Rho Adviseurs

Rho Adviseurs is een toonaangevend bureau voor ruimtelijke ordening. Samen met onze opdrachtgevers willen we Nederland mooier maken. Dat is mooi werk en soms ook een flinke uitdaging. Bij Rho Adviseurs werken we nauw samen om onze projecten tot een succes te maken. Zo ontstaat er een bijzondere bundeling van krachten van gepassioneerde professionals. Een club van collega’s die op elkaar kunnen rekenen, waar ruimte is om te sparren en die vertrouwen op elkaars deskundigheid! Word jij onderdeel van ons team?

 

Over de functie

Je volgt de ontwikkelingen in dit mooie vak op de voet. Je hebt kennis van de desbetreffende geldende wet- en regelgeving in ruimtelijke ordening en ziet het als uitdaging om binnen die manoeuvreerruimte samen met je collega’s prachtige projecten te realiseren die bij dragen aan een mooier en leefbaarder Nederland.

 

Wat ga je doen?

 • Je werkt aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen op (bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, omgevingsplannen, omgevingsvisies en participatieplannen).
 • Je adviseert opdrachtgevers over de inzet van het juridisch-planologisch instrumentarium.
 • Je spart en schakelt met betrokken bevoegde instanties (zoals overheden en omgevingsdiensten).
 • Je coördineert milieu- en omgevingsonderzoeken, zowel intern als extern (zoals akoestiek, archeologie, water, ecologie) en integrale en specialistische adviesrapporten.

 

Wat breng je mee?

 • Je hebt een afgeronde relevante hbo- of wo-opleiding op het gebied ruimtelijke ordening, planologie of milieu.
 • Energie, leergierigheid en een gezonde dosis maatschappelijke betrokkenheid.
 • Jij ziet de actuele kansen die spelen op het gebied van de ruimtelijke ordening en vindt het interessant om daarmee aan de slag te gaan.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden je de kans alle kanten van het werkveld van de ruimtelijke ordening te ontdekken, door in de volle breedte mee te werken aan interessante opdrachten.

 

We bieden een goed (marktconform) salaris, maar misschien nog belangrijker: we hebben de leukste collega’s, borrels, vakgebonden excursies, doorgroeimogelijkheden, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en opleidingen.

 

Daarnaast is er (bijna) onbeperkt fruit op het kantoor, een vitaliteitsbudget en zijn we flexibel qua werkplek en tijden. Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid staan voorop binnen ons bedrijf.

 

Proef de sfeer

Echt gevoel krijgen bij Rho Adviseurs en jouw functie lukt natuurlijk het best door persoonlijk contact. Sfeer moet je proeven, de nuances moet je horen. Daarom nodigen wij je uit om bij interesse persoonlijk contact op te nemen met Gepke Jaarsma (P&O). 058-2564059 gepke.jaarsma@rho.nl Of stuur je motivatie en CV naar sollicitaties@rho.nl